Home - Plux Butterfly ChairsWebshopDealersContact
Login:

Verkoops voorwaarden:


1. LEVERING
Behoudens bewijs van het tegendeel, door de klant te leveren, geldt de factuurdatum. Behoudens anders luidend beding gebeurt de levering af magazijn.
Laattijdige levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding/ontbinding, behoudens in geval van opzet. Dit is ook zo bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen.
De indelingen (deelleveringen) zullen zo gegeven worden dat wij het contract kunnen uitvoeren.
Kleurschakeringen kunnen zich voordoen en dit van levering tot levering. Kleurafwijkingen in de tijd zijn steeds mogelijk. Kleurvastheid in de tijd wordt niet gewaarborgd. Wasbaar tot 40C graden.
Deze kleurschakeringen en kleurafwijkingen geven de klant nimmer recht op ontbinding/verbreking noch schadevergoeding en worden in gemeen akkoord niet aanzien als een gebrek.
Draagkracht stoelen tot 120kg.
Roesten van het staal in de tijd is steeds mogelijk. Roestvrij blijven van het staal in de tijd wordt niet gewaarborgd.
Dit roesten, geeft de klant nimmer recht op ontbinding/verbreking noch schadevergoeding en worden in gemeen akkoord niet gezien als een gebrek.
2. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID.
2.A. Klachten (uitgezonderd verborgen gebreken) zijn alleen geldig als zij binnen de 3 werkdagen na levering der goederen schriftelijk en aangetekend zijn uitgebracht en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan.
Postdatum geldt. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de geleverde goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de klant komen te vervallen (zowel in geval van verborgen als zichtbare gebreken).
2.B. Terugzending kan slechts gebeuren met onze schriftelijke toestemming en houdt geen betekenis in van onzentwege.
Terugzenden moet in de originele verpakking geschieden, vrij van vracht en kosten.
2.C. Nooit (noch in geval van zichtbare, noch in geval van verborgen gebreken) zal onze aansprakelijkheid verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW. en kosten.
2.D. Voor verborgen gebreken staan wij enkel in als wij daar kennis van hadden op het ogenblik van de levering. Die kennis wordt niet vermoed, de klant moet ze bewijzen.
Deze verantwoordelijkheid is in ieder geval beperkt tot een periode van 12 maand na de levering. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot het bewijs van het tegendeel (te leveren door de klant) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de klant. Een eventuele dagvaarding betreffende verborgen gebreken zal slechts ontvankelijk zijn als zij betekend werd binnen de 12 maanden termijn.
2.E. De koper of opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemer, uit welken hoofde ook. De koper/opdrachtgever verplicht zich deze garantie aan zijn afnemers kenbaar te maken.
2.F. Geen enkele klacht zal worden aanvaard indien het geklasseerde producten betreft of producten verkocht aan speciale of gesoldeerde prijzen.
3. BETALING.
2.A. Betaling geschiedt contant bij levering of tegen rembours.
3.B. Vanaf de vervaldag brengt de factuur een intrest op van 15 % per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
3.C. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12 % (minimum 100 EURO) en indien de rechtbank terzake een plafond oplegt: een maximum van 1.850 EURO. Zelfs bij toekenning van termijnen met respijt.
3.D. Werden termijnen van betaling gegeven of wissels ondertekend, hetzij in het contract of in een ander contract, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract ineens opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op de vervaldag.
3.E. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mede aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing. Discontokosten zijn ten laste van de klant.
4. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Zolang de klant zijn rekeningen niet integraal heeft betaald (in de hoofdsom, rente en kosten) blijven de door ons geleverde goederen onze uitsluitende eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot over de door ons geleverde en aanwezige goederen, zowel de betaalde als (zo mogelijk) de niet-betaalde.
De koper is in ieder geval gehouden de goederen voldoende te verzekeren zolang ze niet betaald zijn. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan wanneer de goederen gedeeltelijk of geheel zijn betaald, zijn verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of geleverd door de klant.
Wij hebben in deze gevallen een rechtstreekse vordering op de klanten van onze klant.
5. RISICO’S
Het risico gaat echter onmiddellijk vanaf de verzending uit ons magazijn, over op de klant. De goederen reizen op risico van de klant aan wie het behoort om in geval van schade of verlies het nodige voorbehoud te maken en het nodige verhaal uit te oefenen tegen de expediteurs, vervoerders, enz... die alleen verantwoordelijk zijn. Deze bepaling geldt zelfs in geval van INCO-TERMS of andere verkoopsvoorwaarden, die de risico-overgang anders zouden regelen.
6.SALDOBEPALINGEN.
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten en prevaleren steeds op de voorwaarden van de klant.
Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing met uitzondering van de LUVI-1964, behoudens de hierna gestelde mogelijkheid.
Wij hebben het recht - naar onze keuze - alle geschillen en betwistingen onder de bevoegdheid te brengen van de Rechtbank te Dendermonde. Wij behouden ons het recht voor beroep te doen op de nationale wet van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal, kantoor van de klant. In dat geval zal het die wet zijn die van toepassing is op het geschil. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten primeert steeds de Nederlandse tekst.
Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.
Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen.   CONDITIONS DE VENTE

1. LIVRAISON.
La date de facture vaut date de livraison sauf preuve du contraire à fournir par le client : sauf stipulation contraire, les marchandises sont livrables départ de notre usine.
Une livraison tardive n'ouvre pas pour le client (même en cas de délais de livraison spécifiques) un droit aux dommages intérêts ni à une résolution du contrat (sauf en cas de dol). Les divisions (livraisons partielles) seront données de sorte que nous pouvons exécuter le contrat.
Certaines variations teinte ou différences de coloris peuvent se présenter et cela de livraison à livraison. La stabilité de la teinte n'est pas garantie dans le temps. Lavable jusqu a 40 degrés.
Les moyens reposent jusqu’à 120kg.
Rester inoxydable de l’acier n'est pas garantie dans le temps. Rouiller de l’acier dans le temps est toujours possible.
Ces variations et différences ne donnent jamais droit au client à une résolution/résiliation ou à indemnités pour dommages intérêts.
2. RECLAMATIONS, RENVOIS ET RESPONSABILITÉ.
2. A. Les réclamations (sauf pour vices cachés) ne sont pas valables que si elles ont été faites endéans les trois jours après livraison des marchandises et par lettre recommandée et si les marchandises n'ont pas été manipulées, la date de poste faisant foi.
Nous nous réservons toujours le droit de remplacer les marchandises livrées. Ce remplacement met fin aux droits et recours du client (aussi bien en cas de vices apparents qu'en cas de vices cachés).
2. B. Tout retour des marchandises ne peut se faire qu'après notre autorisation écrite.
Ce retour n'implique aucune reconnaissance de notre part et doit se faire dans l'emballage original franco de port et de frais.
2. C. Notre responsabilité n'excèdera jamais (ni dans le cas de vices apparents, ni dans le cas de vices cachés), la valeur facturée (T.V.A. et frais non compris).
2. D. Nous ne répondons des vices cachés que si nous les connaissons au moment de la livraison. La présomption de vices cachés n'étant pas vigueur, le client doit prouver cette connaissance.
Cette responsabilité se limite en tout cas à une période de 12 mois après livraison ; une éventuelle citation ne peut être recevable si elle a signifiée dans ledit délai. Tout vice caché qui se manifeste après la livraison est présumé (jusqu'à la preuve du contraire à fournir par le client n'avoir pas existé au moment de la livraison et/ou est présumé provenir d'une manipulation fautive du client.
2. E. L'acheteur ou donneur d'ordre nous garantit contre tout recours de ses propres clients, pour quelque raison que se soit.
L'acheteur/donneur d'ordre s'oblige à signaler cette garantie à ses propres clients en temps utile.
2. F. Les plaintes concernant des produits déclassés ou vendus à des prix spéciaux ou soldés ne seront pas recevables.
3. PAIEMENT.
3. A. Tout paiement se fait en espèces lors de la livraison ou contre rembours.
3. B. Des intérêts moratoires à 15 % seront dus de plein droit et sans mise en demeure à partir de l'échéance.
3. C. En cas de non-paiement (partiel ou total) d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d'augmenter son montant de 12 % (après une mise en demeure infructueuse) avec un minimum de 100 EURO et si, le tribunal fixe un plafond avec un maximum de 1.850 EURO. Nous avons ce droit même au cas ou nous aurions accordé des délais de paiement.
3. D. Si des délais de paiement ont été accordés ou des traites ont été acceptées dans ce ou autre contrat, tout montant dû devient immédiatement exigible de plein droit et sans mise en demeure, lorsqu un seul délai n'a pas été respecté ou une traite n'a pas été payée à son échéance.
3. E. Traites ou autres effets ne dérogent pas à ces conditions et n'impliquent pas de novation. Les frais d'escompte sont à charge du client.
4. RESERVE DE PROPRIÉTÉ.
Les marchandises livrées restent notre propriété tant que le client n'a pas entièrement réglé toutes ces dettes (en principal, intérêts, clause de pénalité) envers nous, même si des acomptes ont été effectués par l'acheteur sur le prix des dits marchandises ou pour des créances d'une origine différente. Cette clause s'étend même aux marchandises présentes et payées, si possible. Cette réserve de propriété reste d'application au cas où les marchandises seraient transformées, incorporées, dans d'autres produits, ou revendues. Dans ce dernier cas nous avons une créance directe sur les clients de notre client. Le client est tenu d'assurer les marchandises tant qu’elles n’auront pas été payées.
5. RISQUES.
Les risques passent au client immédiatement après l'expédition des marchandises. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client, à qui il appartient, en cas d'avaries ou de perte, de faire toutes réserves et d'exercer tout recours auprès des transporteurs et Y seuls responsables. Cette disposition prévaut même en cas d'INCO-TERMS ou autres conditions de vente que réglerait le transfert du risque différemment.
6. AUTRES CONDITIONS.
Les conditions de vente ci-dessus sont d'application pour tous nos contrats et prévalant toujours les conditions des clients. Seule la loi belge l'exclusion de la LUVI-1964) est d'application pour tous nos contrats, sauf possibilité prévue ci-dessous.
Nous avons le droit - à notre choix - de soumettre tous litiges à la compétence soit du tribunal de Termonde. Nous nous réservons le droit de faire appel à la législation nationale du domicile, du siège administratif, du siège d'exploitation, de la filiale, bureau du client. Dans ce cas là, cette loi sera applicable.
En cas de contestation concernant l'interprétation des textes divers seul le texte en néerlandais sera d'application.
D'éventuelles dérogations ou modifications au présent contrat ne sont valables que si elles ont faire l'objet d'une convention expresse et écrite.
Une clause (partie) non valable n'affecte pas la validité des autres clauses/parties.
Seules les modifications précises, qui a été convenues par écrit, peuvent déroger à ces conditions.    SALES CONDITIONS

1.DELIVERY
The invoice date will be considered as the delivery date, except when proof to the contrary is supplied by the customer. Unless stipulated otherwise, shipping terms will always be ex works. Delays in delivery never entitle the client to compensation/cancellation of breach or contract except in the event of fraud. This is also applicable to terms of delivery which were explicitly agreed upon. The sequence of partial deliveries will be thus that contract can be executed. Gradations of colours may occur between one delivery and another. Minor colour variations are always possible with in time. Colour fastness cannot be guaranteed. Washable up to 40 degrees These gradations of variations of colours will never entitle the customer to cancellation of the contact or any kind of compensation and will commonly not be considered as a fault.
Carrying capacity of the chair is 120kg.
Rusting of the steel is always possible with in time. Remaining stainless of the steel is not guaranteed.
This rusting will never entitle the customer to cancellation of the contact or any kind of compensation and will commonly not be considered as a fault.
2. COMPLAINTS AND RETURN OF GOODS - LIABILITY
2A. Complaints ( with the exception of hidden defects ) will only be acceptable if we have been notified by registered post within 3 working days from delivery of the goods and if the said goods have not been altered in any way. The postmark will be determinative. We reserve the right at all times to replace the goods supplied, thus disposing of any future claims of the customer (both for apparent or hidden defects).
2B. Returns will only be accepted after our agreement in writing and will not imply any acknowledgement on our part. Goods must be returned in the original packing, free of freight and any other costs.
2C. Our liability can never be extended beyond the invoiced value, exclusive of V.A.T. and costs, regardless of the defects being apparent or hidden.
2. D. We can only be held liable for hidden defects, if we had acknowledged of them at the time of delivery. Such knowledge cannot be presumed but must be proved by the customer.
This liability will at all events be limited to a period of 12 month after delivery. Any faults which become apparent after delivery will be deemed to have been non-existing at the time of delivery and/ore to have been the result of miss-usage by the customer. Until such time that the customer has supplied proof to the contrary. Only a writ, which has been served within the period of 12 months, should be considered as admissible in case of hidden defects.
2. E. The buyer or principal will at all times and by all means safeguard us against claims from these customers. The buyer/principal will also be titled to inform his customers of this clause.
2. F. No complaint whatsoever will be accepted in the case of goods of known inferior quality being purchased by the customer or in the case of products which were sold at special or discounted prices.
3. PAYMENT.
3. A. Payment terms are cash at delivery or against reimburse.
3. B. Any unpaid amounts will by rights attract interest from the maturity date at the rate of 15 % per annum, without obligation on our part to give notification of any kind.
3. C. In the event of the debt remaining unpaid in part or in full at the maturity date, without justified reasons and after unsuccessful reminders, the balance due will be increased by rights of 12 % with a minimum of 100 EURO and, if so imposed by the ruling court, with a maximum of 1.850 EURO, even in the event of delay of payment having been granted.
3. D. If delay of payment other than those mentioned in clause has been agreed, or in the event of payment being settled by means of bills of exchange, whether it be in the present or any other contract, all outstanding amounts of any contract will become payable forthwith by rights and without obligation on our part to give notification, if one such instalment has not been honoured or if one bell of exchange has not been paid at the maturity date.
3. E. Bills of exchange or accepted securities will not in any way offset these conditions nor will they imply renewal of the debt. Any discounting costs will be borne by the customer.
4. RETENTION OF TITLE.
Property of the goods supplied will remain vested in us until payment in full has been made by the customer. This retention of title clause will be applicable on all goods still present with the customer, even those which have been paid for (if possible). The buyer will be held tot subscribe an adequate insurance for the goods, as long as these have not been paid.
This retention of title will not cease to exist in the event of the goods having been paid in part or in full, or in the event of the goods having been processed, incorporated, sold or supplied by the customers. We will in these cases have a direct claim towards the customers of our customer.
5. RISKS.
All risks are transferred to our customer at the moment of dispatch of the goods from our warehouse. Transportation of the goods will be at the customer's risk whose responsibility it will be in the event of damage or less, to make the necessary reservation and to issue the appropriate claims against transporters, shippers, etc Who will be solely responsible. This clause will remain enforceable even in the event of INCO-TERMS or any other conditions for sale which could provide a different settlement with regard to transfer of risk.
6. FINAL CLAUSES.
The present conditions apply to all contracts and prevail over customer's conditions. All contracts are exclusively subject to Belgian legislation, except the LUVI-1964 (International law in sale of foods) provided the possibility as set forth hereunder.
Any claim, dispute of litigation must be brought -at our sole choice - before the court of Dendermonde.
We also reserve the right to apply the national law of the customer's domicile, registered office, administrative office, business office or subsidiary.
In the event of any dispute with regard to the interpretation of these conditions, the Dutch text will at all time prevail.
If any clause in part or in full should become invalid, the other clauses will be affected.
Any variation in these conditions will only be valid or binding explicitly evidenced in writing.VERKAUFSBEDINGUNGEN

1.LIEFERUNG.
Sofort nichts anders lautendes vereinbart ist, war der Künde gegebenenfalls zu beweisen hätte, gilt das Rechnungsdatum als Lieferdatum. Außer im Falle besonderer Abmachungen werden die Waren ab Werk geliefert.
Schadenersatz Ansprüche für nicht zu vermeidende Lieferungsverzögerungen können nicht akzeptiert werden. Diesem ist  ausdrücklich auch diese Weise an den Anlieferung Stichtagen vereinbart worden.
Die Einteilungen für Teillieferungen werden dabei so gegeben dass der Verkäufer den Vertrag ausführen kann.
Gewisse Farbtondifferenzen sind möglich und technisch nicht vermeidbar. Eine besondere Farbechtheit ist nicht garantiert. Waschbare bis 40 Grad.
Tragfähigkeit des Stuhls ist 120kg.
Rost ist möglich und technisch nicht vermeidbar. Rostfrei bleiben in der Seit ist nicht garantiert.
Der Kunde hat dieserhalb keine anspräche und kann deswegen auch keinen Schadenersatz verlangen.
2.BESCHWERDEN UND RÜCKSENDUNGEN.
2. A. Mängelrügen für offene Fehler sind nur möglich, wenn sie innerhalb von 3 Werktagen nach Lieferung der Ware per Einschreiben eingereicht werden und die Ware nicht weiter bearbeitet wurden. Es gilt das Postdatum.
Der Verkäufer hat zu jeder Zeit das Recht, die mangelhaften Güter zu ersetzen wodurch alle weiteren Ansprüche des Kunden erlösen. Diese gilt sowohl für versteckte, als auch für offene Fehler.
2.B. Die Rücksendung kann nur dann erfolgen, wenn der Verkäufer seine schriftliche Zustimmung dazu erteilt hat.
Diese stellt aber grundsätzlich kein Schulderingeständnis seitens des Verkäufers dar.
Die Rücksendung erfolgt in der Originalverpackung, fracht- und gebührenfrei.
2.C. Die Haftung des Verkäufers kann niemals den Rechnungswert (ohne Mehrwertsteuer und Kosten) übersteigen.
Dieses gilt so-wold für sichtbare, als für versteckte Fehler.
2.D. Für verborgene Mängel kommt der Verkäufer nur dann auf, wenn Sie ihm am Augenblick der Lieferung bekannt waren. Diese Kenntnis wird nicht vorausgesetzt, sondern muss durch den Verkäufer bewiesen werden. Diese eingeschränkte Haftung gilt für eine Frist van 12 Monaten nach Lieverdatum.
Fürversteckte Fehler, die nach der Lieferung bemerkt werden, gilt bis zum Beweis des Gegenteils, dass diese auf eine unsachgemässe Behandlung seitens des Kunden zurückzuführen sind.
2. E. Keinerlei Klage ist zulässig, Wenes sich von minderwertige Waren oder Erzeugnisse handelt, die zu Sonderpreisen verkauft wurden oder wenn es sich um Ramschware handelt.
3.BEZAHLUNG.
3. A. Zahlung  Bezeichnungen sind Bargeld an der Anlieferung oder gegen Rembours.
3.B. Ab Fälligkeitsdatum erhöht sich der Rechnungsbetrag von Rechtswegen und ohne Malung von einem Zinssatz van 15 %.
3.C. Falls am Fälligkeitsdatum der Schuldbetrag ganz, oder teilweise ohne ernsthaften Grund nicht bezahlt ist, so wird noch vergeblicher Malung der Schuldbetrag um 12 % erhöht (mindestens 100 EURO) und wenn das Gericht dafür eine Höchstgrenze auflegt : ein Maximum von 1.850 EURO.
Dieses gilt auch, wenn ein Zahlungsaufschubs vereinbart wurde.
3.D. Wenn in vorliegendem oder auch in einem andere Vertrag van Rechtswegen und ohne Mahnung sofort eintreibbar.
3. E. Wechsel, akzeptierte Effekten oder Schulderneuerung ändern nichts an diesen Bedingungen.
4.EIGENTUMSVORBEHALT.
Solange der Kunde seine Rechnungen nicht in voller Höhe bezahlt hat, bleiben die von dem Verkäufer gelieferten Güter bereits vom Kunden verarbeitet, eingegliedert, weiterverkauft oder geliefert wurden.
De Verkäufer hat in diesen Fällen eine unmittelbare Forderung gegenüber den Kunden seines Kunden.
Bis alle Rechnungen und Kosten, sowohl was die Hauptbeträge als auch die Zinsen und Kosten betreffen, ist der Käufer verpflichtet die Waren genügend zu versichern.
5.RISIKO.
Das Risiko, z.B. für Transportschäden, erlischt für den Verkäufer gleich nachdem die Ware den Betrieb bzw. Das Lager verlassen hat.
Die Beförderung der Güter geschieht immer auf eigene Gefahr des Kunden.
6.VERSCHIEDENES.
Diese Bedingungen gelten für all unsere Verträge und haben Vorrang vor eventuellen Bedingungen des Kunden.
Für die Verträge gilt nur das Belgische Recht, von den unten genannten Ausnahmen abgesehen.
Der Verkäufer hat das Recht, für alle Streitigkeiten seinen Gerichtsstand dendermonde zu wählen.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, sich auf das Recht jenes Landes zu berufen, wo der Wohnort der Gesellschatssitz, der Verwaltungssitz, der Betriebssitz, die Niederlassung oder die Geschäftsräume des Kunden gelegen sind.
In diesen Fall ist dieses Recht auf die Streitsache anwendbar. Eine eventuelle Ungültigkeit einer Klausel oder eines macht die anderen Klauseln oder Teile nicht ungültig.
Bei Streitigkeiten bezüglich des Auslegung des verschiedenen Texte der Vertragsbedinungenist stets der niederländische Text ausschlaggebend.
Abweichungen von dieser Verkaufsbedingungen sind nur gültig wenn sie schriftlich und ausdrücklich diskutiert und vereinbart wurden.